Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van:
Lelivelt & Co
Bus 1
5446 NB Wanroij
Hierna te noemen “Verkoper”

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Lelivelt & Co
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
Producten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een zodanige afwijking geldt slechts voor dat ene geval. Voor het overige zijn deze voorwaarden van toepassing.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen van alle producten en werkzaamheden vermeld op de website en de prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
3. De door Verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen ge¬ven streef¬¬¬data aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Verkoper kan nimmer aan¬sprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een over¬schrijding van de genoemde leverings¬termijn.
4. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de derde nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leverings¬termijn blijft Koper onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de over¬eenkomst na te komen.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Verkoper de Koper hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal Verkoper geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Verkoper behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Gebreken/klachttermijnen
1. Direct na ontvangst van de producten dient Koper deze te controleren. In geval van klachten over het product of over de verrichte werkzaamheden dient Koper dit binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Verkoper.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien Verkoper een klacht in behandeling heeft genomen laat dit de betalingsverplichting van Koper onverlet.

Artikel 9. Betaling en garantie
1. Betaling van stoffen (niet geconfectioneerd) dient bij het plaatsen van de bestelling te geschieden per iDEAL of per vooruitbetaling op Rabobank rekeningnummer NL36 RABO 0101 3553 86 t.n.v. Lelivelt & Co. Betaling van geconfectioneerde raamdecoratie en interieurbekleding en van op maat bestelde materialen dient na ontvangst van de factuur voor levering te worden betaald op Rabobank rekeningnummer NL36 RABO 0101 3553 86 t.n.v. Lelivelt & Co.
2. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de derde een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een verzoek binnen een redelijke termijn alsnog tot betaling over te gaan, is Verkoper bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Koper aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden schade.
3. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
4. Natuurlijke werking van de gebruikte stoffen, zoals krimp en verkleuring en structuurverschillen bij natuurlijke materialen vallen niet onder de garantiebepaling.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Indien Verkoper aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van Verkoper, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. Voor gebreken in de geleverde materialen welke door een normale behandeling door Verkoper niet kunnen of behoeven te worden geconstateerd kan Verkoper niet aansprakelijk gehouden worden. Eventuele nadien geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Koper.
d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2021 Lelivelt & Co | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel